Return to Home Page Home Information Request Form Registration Form Conditions
Spanish French German Italian Russian
Polish Chinese Japanese Greek Portuguese
Summer Camps  

BASIC WORDS VOCABULARY 

Here a non-exhaustive list of your first Japanese. 

We are aware that we can't give you the exact pronunciation, but you'll find here a preview of this beautiful language.

Yes 

 Hai 

No 

 Iie 

Thank you 

 Arigato 

Thank you very much 

 Arigato gozaimasu 

You're welcome 

 Douitashimashite 

Please 

 Douzo 

Excuse me 

 sumimasen, shitsurei shimasu 

Hello 

 Kon-nichiwa 

Goodbye 

 Sayounara 

So long 

 jaamataashita 

Good morning 

 O hayou gozaimasu 

Good afternoon 

 Kon-nichiwa 

Good evening 

 Konbanwa 

Good night 

 Oyasuminasai 

I do not understand 

 Wakarimasen 

How do you say this in [English]? 

 Kore wa [nihongo] de nan to iimasuka? 

Do you speak ... 

 Anata wa ...go wo hanasemasuka 

English 

 Eigo 

French 

 Furansugo 

German 

 Doitsugo 

Spanish 

 Supeingo 

Chinese 

 Chuugokugo 

 watashi, watakushi 

We 

 watashi tachi, wareware 

You (singular, familiar) 

 kimi 

You (singular, formal) 

 anata 

You (plural) 

 anatagata 

They 

 karera 

What is your name? 

 Anata no namae wa nan to iimasu ka? 

Nice to meet you. 

 O-ai dekite ureshii desu. 

How are you? 

 O-genki desu ka 

Good 

 Ii, Yoi 

Bad 

 Warui, Yokunai 

So so 

 Souda neh, Maamaa desu, Bochi-bochi desu 

Wife 

 Kanai, Tsuma 

Husband 

 Shujin, Otto 

Daughter 

 Musume 

Son 

 Musuko 

Mother 

 Haha, Okaasan 

Father 

 Chichi, Otousan 

Friend 

 Tomodachi 

Where is the bathroom? Where is the toilet? 

 Toire wa doko desu ka? 

zero 

 zero 

one 

 ichi 

two 

 ni 

three 

 san 

four 

 yon 

five 

 go 

six 

 roku 

seven 

 nana 

eight 

 hachi 

nine 

 kyuu 

ten 

 juu 

eleven 

 juu ichi 

twelve 

 juu ni 

thirteen 

 juu san 

fourteen 

 juu yon 

fifteen 

 juu go 

sixteen 

 juu roku 

seventeen 

 juu nana 

eighteen 

 juu hachi 

nineteen 

 juu kyu 

twenty 

 ni juu 

twenty one 

 ni juu ichi 

thirty 

 san juu 

forty 

 yon juu 

fifty 

 go juu 

sixty 

 roku juu 

seventy 

 nana juu 

eighty 

 hachi juu 

ninety 

 kyuu juu 

one hundred 

 hyaku 

one thousand 

 sen 

one million 

 hyaku man 

How much does this cost? 

 Korewa ikura desuka. 

What is this? 

 korewa nan desuka. 

I'll buy it. 

 Sore wo kaimasu. 

I would like to buy ... 

 Sore wo kaitai nodesu. 

Do you have ... 

 ... wa arimasuka. 

Do you accept credit cards? 

 Kurejiti to kahdo de kaemasuka.

Open 

 Aku 

Closed 

 Shimatteiru 

Postcard 

 E hagaki 

Stamps 

 Kitte 

A little 

 Sukoshi 

A lot 

 Takusan 

All 

 Zenbu 

Breakfast 

 Chohshoku 

Lunch 

 Chuushoku 

Dinner 

 Yuushoku 

Vegetarian 

 Saishoku shugisha

Kosher 

 [none] 

Cheers! 

 Kanpai 

Please bring the bill. 

 Kanjouwo onegai shimasu. 

Bread 

 Pan 

Beverage 

 Nomimono 

Coffee 

 Koohii 

Tea 

 Ocha, Koucha 

Juice 

 Juusu 

Water 

 Mizu 

Beer 

 Biiru 

Wine 

 Wain 

Salt 

 Shio 

Pepper 

 Kosho 

Meat 

 Niku 

Beef 

 Gyuu niku, Biifu 

Pork 

 Buta niku, Pooku 

Fish 

 Sakana 

Poultry 

 Tori 

Vegetable 

 Yasai 

Fruit 

 Kudamono 

Potato 

 Jagaimo, Poteto 

Salad 

 Sarada 

Dessert 

 Desaato 

Ice cream 

 Aisu kuriimu 

Where is ...? 

 ... wa doko desuka. 

How much is the fare? 

 Unchin wa ikura desuka. 

Ticket 

 Kippu 

One ticket to ..., please. 

 Kippu wo ichimai onegaishimasu. 

Where are you going? 

 Dokoe ikimasuka. 

Where do you live? 

 Dokoni sunde imasuka. 

Train 

 Kisha, Ressha 

Bus 

 Basu 

Subway, Underground 

 Chikatetsu 

Airport 

 Kuukou 

Train station 

 Eki 

Bus station 

 Basu tei 

Subway station, Underground station 

 Chikatetsu no eki 

Departure 

 Shuppatsu 

Arrival 

 Touchaku

Car rental agency 

 Renta car no eigyousho 

Parking 

 Chuushajou 

Hotel 

 Hoteru 

Room 

 Heya 

Reservation 

 Yoyaku 

Are there any vacancies for tonight? 

 Aita heyaga arimasuka. 

No vacancies 

 Aita heyawa arimasen. 

Passport 

 Pasupooto 

Left 

 Hidari 

Right 

 Migi 

Straight 

 Massugu 

Up 

 Ue 

Down 

 Shita 

Far 

 Tooku 

Near 

 Chikaku 

Long 

 Nagai 

Short 

 Mijikai 

Map 

 Chizu 

Tourist Information 

 (Ryokou)Annaisho 

Left 

 Hidari 

Right 

 Migi 

Straight 

 Massugu 

Up 

 Ue 

Down 

 Shita 

Far 

 Tooku 

Near 

 Chikaku 

Long 

 Nagai 

Short 

 Mijikai 

Map 

 Chizu 

Tourist Information 

 (Ryokou)Annaisho 

Post office 

 Yuubinkyoku 

Museum 

 Hakubutsu kan 

Bank 

 Ginkou 

Police station 

 Keisatsusho 

Hospital 

 Byouin 

Pharmacy, Chemists 

 Yakkyoku 

Store, Shop 

 Mise 

Restaurant 

 Resutoran, Shokudou 

School 

 Gakkou 

Church 

 Kyoukai 

Restrooms 

 Toire 

Street 

 Toori 

Square 

 Hiroba 

Mountain 

 Yama 

Hill 

 Oka 

Valley 

 Tani(ma) 

Ocean 

 Umi 

Lake 

 Mizu umi 

River 

 Kawa 

Swimming Pool 

 Puuru 

Tower 

 Tawaa, Tou 

Bridge 

 Hashi 

What time is it? 

 Nanji desuka. 

7:13, Seven thirteen 

 7:13, Shichi ji juu san pun desu. 

3:15, Three fifteen 

 3:15, San ji juu go fun desu. 

3:15, A quarter past three 

 3:15, San ji juu go fun sugi desu. 

11:30, Eleven thirty 

 11:30, Juu ichi ji sanju pun desu. 

11:30, Half past eleven 

 11:30, juu ichi ji han desu. 

1:45, One forty-five 

 1:45, Ichi ji yonjuu go fun desu. 

1:45, A quarter till two 

 1:45, Ni ji juu go fun mae desu.

Day 

 Hi, Nichi 

Week 

 Shuu 

Month 

 Tsuki 

Year 

 Nen, Toshi

Monday 

 Getzuyou bi 

Tuesday 

 Kayou bi 

Wednesday 

 Suiyou bi 

Thursday 

 Mokuyou bi 

Friday 

 Kin'you bi 

Saturday 

 Doyou bi 

Sunday 

 Nichiyou bi

January 

 Ichi gatsu 

February 

 Ni gatsu 

March 

 San gatsu 

April 

 Shi gatsu 

May 

 Go gatsu 

June 

 Roku gatsu 

July 

 Shichi gatsu 

August 

 Hachi gatsu 

September 

 Ku gatsu 

October 

 Juu gatsu 

November 

 Juu ichi gatsu 

December 

 Juu ni gatsu 

Spring 

 Haru 

Summer 

 Natsu 

Fall, Autumn 

 Aki 

Winter 

 Fuyu 

Today 

 Kyou 

Yesterday 

 Kinou 

Tomorrow 

 Asu

Birthday 

 Tanjoubi

Happy Birthday! 

 Tanjoubi omedetou!

 

Tel: +1 (514) 844-2831 Fax: +1 (450) 589-0136 Email: info@langage.com